คณะกรรมการ องค์การตลาด

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์       

ประธานกรรมการ

 

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์      

รองประธานกรรมการ

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย     

 กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท

 กรรมการ

 

นายกฤดิธาดา จารุสกุล    

 กรรมการ

นางสาวกอบกุล โมทนา      

 กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี

 กรรมการ

 

 

รองศาสตราจารย์รัตนา จักกะพาก    

 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์        

 กรรมการ

 นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์   

 กรรมการ

 

นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์          

 กรรมการ

นายประวิช สุขุม         

 กรรมการ

นายศุภกิจ ปิยสิรานนท์   

 กรรมการ

 

 

นายสันติ อ่ำศรีเวียง   

 กรรมการ

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร   

กรรมการและเลขานุการ