องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อต. : ผู้บริหาร

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer : CIO)

 

 

นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์

 

 

 

วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล (Vision)

มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริการที่เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์การตลาด

 

พันธกิจด้านดิจิทัล (Mission)

1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของภารกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสากลและธรรมาภิบาล
2. พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการบริการประชาชน และทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ และ ทั่วถึง
3. เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล (Strategy)

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเชื่อมั่นและภาพภาพลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

หมายเหตุ

 

    อ้างอิงจาก : แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2562