ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer : CIO)

 

 

นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดที่ได้มาตรฐานในการกระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็น "ศูนย์กลาง" การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการตลาดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์องค์การลาด (Strategy)

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาตลาดดั้งเดิมเป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบ และเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างองค์การตลาด 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน