1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้เป็น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. รักษาและขยายฐานตลาด การจำหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบเพิ่มขึ้น

3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (Strategies) ที่สอดคล้องกับแผนที่กลยุทธ์ขององค์การตลาด (Strategy Map of the Market Organization, Ministry of Interior)

1.) มิติการเรียนรู้และพัฒนา

2.) มิติด้านกระบวนการภายใน

3.) มิติด้านเครือข่าย

4.) มิติด้านลูกค้า

5.) มิติด้านการเงิน