ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย