คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย