องค์การตลาด ให้บริการประชาชนในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดำเนินการสาธิตวิธีทำอาหารไทยชาววัง “ข้าวทอด” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งผู้อำนวยการองค์การตลาดได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน