ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม