วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมประชุมหารือกับส่วนงานต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล