แผนผังเว็บไซต์


 • หน้าหลัก

  หน้าหลัก


 • เกี่ยวกับองค์กร

  เกี่ยวกับองค์กร

  ประวัติองค์กร

  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

  สภาพปัจจุบัน

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร

  ผลการดำเนินงาน

  รายงานประจำปี

  ตราสัญลักษณ์

  เพลงองค์การตลาด

  ข้อบังคับองค์การตลาด

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด

  ผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะผู้บริหาร

  โครงสร้างองค์การตลาด

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)

  สารจากผู้อำนวยการ

  โครงสร้างองค์การตลาด

  ข้อมูลITA องค์การตลาด ปี 2563

  โครงการ

  “โครงการ Green market โดยแผนกกิจการพิเศษ”

  โครงการที่ 1.ฐานข้อมูลตลาดในกำกับดูแลของ สถ.

  โครงการที่ 2.แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

  โครงการที่ 3.แบบคำร้องขอลงทะเบียนร่วมวิ่งรถส่งสินค้ากับ อต.

  โครงการที่ 4.ดัชนีราคาสินค้าตลาดในกำกับของ อต.

  “โครงการ GO Green Plus โดยแผนกประชาสัมพันธ์”

  “โครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market by AORTOR โดยแผนกตลาดและจัดส่งสินค้า”

  “มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000”

  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

  ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศราคากลาง

  ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศอื่นๆ

  ระบบอื่นๆ

  elearning

  การจัดการความรู้ KM องค์การตลาด

  ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การตลาด

  ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การตลาด

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลด

  ติดต่อองค์กร

  ติดต่อองค์กร

  ตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กทม.

  ตลาดกลางผักและผลไม้ ปากคลองตลาด กทม.

  ตลาดกลางเกษตรกร อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

  ตลาดกลางเกษตรกรเมืองลำพูน จ.ลำพูน

  ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา