คลิกภาพเพื่อขยายใหญ่

 

โครงสร้างองค์การตลาด

ที่มาของข้อมูล:ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการบริหารงาน  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555