ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

จัดตั้งบนที่ดินขององค์การตลาดที่จัดซื้อจากที่ดินส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนเนื้อที่ 15 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 304 (ฉะเชิงเทรา–กบินทร์บุรี) โดยมีการดำเนินการดังนี้

 

ระยะที่ 1 องค์การตลาดลงทุนก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ำ โดยใช้งบประมาณลงทุนของ องค์การตลาด จำนวน 3.64 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินการในปี 2535-2536

 

ระยะที่ 2 องค์การตลาดได้รับโอนการจัดสร้างตลาดจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงของบประมาณลงทุนประจำปี 2536 เพื่อดำเนินการก่อสร้างตลาดและให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วยในโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง ภายในวงเงิน 47.32 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี (2536-2538) แต่การดำเนินการต้องล่าช้าจากแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากการแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่มีพระบรมราชานุญาตให้สร้างตลาดออกจากโฉนดที่ดินทั้งหมด ดังนั้นโครงการ ระยะที่ 2 จึงได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้


4.1) อาคารตลาด 3 หลัง (ชั้นเดียวติดกัน) ประกอบด้วยแผงทำการค้า 236 แผง
4.2) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 30 ห้อง
4.3) อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 42 ห้อง
4.4) อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จำนวน 79 หลัง
4.5) อาคารทรงไทย จำนวน 14 หลัง (ทูลเกล้าถวาย 2 หลัง)
4.6) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา สุขาตลาด บ่อบำบัดน้ำเสีย ถนน ลานจอดรถ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก

 

สถานที่ตั้ง : 1/25-26 ถนน304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี หมู่3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
E-Mail : pr_bangkhla@mo.or.th
โทรศัพท์ : 038-088-386,038-088-387
โทรสาร : 038-541-955
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.