ข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย


ชื่อ/สกุล (TH)

ตำแหน่ง/ยศ (TH)

ส่วน / กลุ่มงาน / ฝ่าย /งาน

องค์การฯ (Tel.)

โทรสาร (Fax)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(E-mail)

เบอร์ส่วนตัว

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผู้อำนวยการองค์การตลาด
ผู้อำนวยการองค์การตลาด
0 2024 9270 ต่อ 45
02-0249277
phanuphol@mo.or.th
081-9374000
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
นายลิขิต สร้อยสนธิ์
เลขานุการองค์การตลาด
เลขานุการองค์การตลาด
0 2024 9270 ต่อ 12
02-0249277
likit@mo.or.th
081-7430748
นางสาวสุพรรณี อัญชลิพงศ์
ที่ปรึกษาด้านตลาด
กลุ่มงานบริหารตลาด
0 2024 9270 ต่อ 53
02-0249277
นางสาวรุจยา ไตรศิริ
หัวหน้าแผนกตลาดและจัดส่งสินค้า
แผนกตลาดและจัดส่งสินค้า
0 2024 9270 ต่อ 13
02-0249279
Rujaya@mo.or.th
นางสมคิด สุขธาราวงศ์
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน
0 2024 9270 ต่อ 21
02-0249277
somkid@mo.or.th
 
นางสาวอันธิกา ทองนำ
หัวหน้าแผนกการบัญชีและรักษาการหัวหน้าแผนกการเงิน
แผนกการบัญชีและแผนกการเงิน
0 2024 9270 ต่อ 22
02-0249278
 chadaporn@mo.or.th
094-7765882
นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
แผนกสารสนเทศ
0 2024 9270 ต่อ 37
02-0249277
parichat@mo.or.th
081-3412278
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
แผนกประชาสัมพันธ์
0 2024 9270 ต่อ 35
02-0249277
Khunjai@mo.or.th
094-9253243
นายวิทยา ทรัพย์เย็น
หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณและรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
แผนกแผนงานและงบประมาณและแผนกบริหารความเสี่ยง
0 2024 9270 ต่อ 39
02-0249277
wittaya@mo.or.th
 
นางสาวฐิตาภรณ์  คำหล้า
รักษาการหัวหน้าแผนกกองการประชุมและยานพาหนะ
แผนกกองการประชุมและยานพาหนะ
0 2024 9270 ต่อ 10
02-0249277
Thitaporn@mo.or.th
 
นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว
หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุและรักษาการหัวหน้าแผนกกฎหมาย
แผนกจัดหาและพัสดและแผนกกฎหมาย
0 2024 9270 ต่อ 36,32
02-0249277
supachot@mo.or.th
 
นายพุชพันธ์ เหล่าจันทร์ หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล แผนกบริหารงานบุคคล 02-0249270 ต่อ49 02-0249277 putchapun@mo.or.th 099-0515969
-ว่าง- หัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ แผนกกิจการพิเศษ 02-0249270 ต่อ 41 02-0249277 -ว่าง- -ว่าง-
นางสาวจตุพร คุ้มครอง
รักษาการหัวหน้าแผนกติดตามและประเมินผล
แผนกติดตามและประเมินผล
0 2024 9270 ต่อ 33
02-0249277
jatupon@mo.or.th
0867710583
พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล
ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด ตลาดสาขาปากคลองตลาด 02-221-4865 02-221-6468 kriang@mo.or.th 086-8026123
นางนรมน ใจการณ์
ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน ตลาดสาขาลำพูน 053-982-473 053-982-472 noramon@mo.or.th 080-455-9695
นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว
ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน ตลาดสาขาตลิ่งชัน 0-24353112 0-24353112 tanadit@mo.or.th  
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า ตลาดสาขาบางคล้า 038-088-386,038-088-387 038-541-955 Karnasuta@mo.or.th 098-880-9950