คณะกรรมการ องค์การตลาด

 

 

 
   

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์      

รองประธานกรรมการ

นายอนุกูล ตังคณานุกูล  

กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท

 กรรมการ

นายกฤดิธาดา จารุสกุล

 กรรมการ

นางสาวกอบกุล โมทนา

 กรรมการ

ผศ.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

  กรรมการ

 
-ว่าง-

กรรมการ

 

กรรมการ

นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

กรรมการ

 

 

นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์          

กรรมการ

นายประวิช สุขุม         

กรรมการ

 

นายศุภกิจ ปิยสิรานนท์   

 กรรมการ

 

 
นายสันติ อ่ำศรีเวียง   

 กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ