คณะกรรมการองค์การตลาด

 

 

  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม

ประธานกรรมการ
                         

 

 

นายศุภสิทธิ์  ศิริศักดิ์

รองประธานกรรมการ
                         

 

นายสันติ อ่ำศรีเวียง
กรรมการ
                         

 

นางสาวกอบกุล โมทนา
กรรมการ
                         

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา ชัยเสถียรทรพย์
กรรมการ
                         

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อันธิกา สวัสดิ์ศร
กรรมการ
                         

 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ
                         

 

นายทศพล สังขทรัพย์
กรรมการ
                         

 

นายสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์

กรรมการ
                         

 

นายศุภกร  พจมานศิริกล

กรรมการ
                         

 

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

กรรมการ
                         

 

นายพลาคม  ชัยกิตติศิลป์
กรรมการ
                         

 

นายศุภกิจ  ปิยสิรานนท
กรรมการ
                         

 

นายวิทยา   ทรัพย์เย็น
กรรมการและเลขานุการ