โครงสร้างผู้บริหารองค์การตลาด

 

 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ประธานคณะกรรมการองค์การตลาด ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การตลาด

-ว่าง-

เลขานุการองค์การตลาด

นายวิทยา ทรัพย์เย็น
รองผู้อำนวยการ

นางสมคิด สุขธาราวงศ์  
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์
นางสาวฐิตาภรณ์ คำหล้า
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้าแผนก
   
กองการประชุมและยานพาหนะ
       
       

 นางสาวอันธิกา ทองนำ

 นางสาวอันธิกา ทองนำ

นางสาวปุญญิศา ทองโชติ

นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว

หัวหน้าแผนกบัญช
รักษาการหัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสด
หัวหน้าแผนกกฎหมาย
การเงิน
       

นายปริญญา ตลาโสร์

นายธนดิษฐ์  พวงเข็มขาว

นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย์

นางสาวจตุพร  คุ้มครอง

หัวหน้าแผนกบริหารบคคล
หัวหน้าแผนกวางแผนและงบประมาณ
รักษาการหัวหน้าแผนก
รักษาการหัวหน้าแผนก
ติดตามและประเมินผล
บริหารความเสี่ยง
       

นางสาวรุจยา ไตรศิริ

นางสาวทิศา เกิดสมบุญ

นางสาวพิชญามนต์ วาศกุลพิสิทธิ์

นายภัทรยุทธ กรรณสูต
หัวหน้าแผนกตลาดและจัดส่งสินค้า
หัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ
ผู้จัดการตลาดสาชาปากคลองตลาด
ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง
       
 
นางนรมน ใจการณ์
พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล
นายวิทยา ทรัพย์เย็น

ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน

ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน

รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า

     
     

 

© 2020 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์ 02-0249270