โครงสร้างผู้บริหารองค์การตลาด

 

นายวิทยา ทรัพย์เย็น
รองผู้อำนวยการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด
นายวิทยา ทรัพย์เย็น
Tel:02-0249270 ต่อ 11
Mail:ddaortormeeting@gmail.com
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด
-ว่าง-

เลขานุการองค์การตลาด

นางสมคิด สุขธาราวงศ์
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์
นางสาวฐิตาภรณ์ คำหล้า
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
   
การประชุมและยานพาหนะ
Tel:0 2024 9278#21 Tel:0 2024 9278#35 Tel:0 2024 9278#37 Tel:0 2024 9278#10
Mail:somkid27032507@gmail.com Mail:promo.org@gmail.com Mail:parichat@mo.or.th Mail:j_kamla@hotmail.com
       
       

นางสาวอันธิกา ทองนำ

นางปราณี พุกพูน

นางสาวปุญญิศา ทองโชติ

นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาและพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
Tel:0 2024 9278#22 Tel:0 2024 9278#25 Tel:0 2024 9278#21 Tel:0 2024 9278#32
E-mail:mangpor292517@gmail.com
E-mail:pranee2510.pukpoon@gmail.com
Email:punyisa@gmail.com
Mail:supachott@gmail.com
       
       

นางสาวพิชญามนต์ วาศกุลพิสิทธิ์

นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว

นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย์

นางสาวจตุพร คุ้มครอง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
    ติดตามและประเมินผล บริหารความเสี่ยง
Tel:0 2024 9278#49 Tel:0 2024 9278#49 Tel:0 2024 9278#55 Tel:0 2024 9278#28
Mail:umee99@yahoo.com E-mail:tanaditp@gmail.com E-mail:market.tracing@gmail.com E-mail:jatupon.tim@gmail.com
       

นางสาวรุจยา ไตรศิริ

นางสาวทิศา เกิดสมบุญ

นางสาวพิชญามนต์ วาศกุลพิสิทธิ์

นายภัทรยุทธ กรรณสูต
หัวหน้าฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด
ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง
Tel:0 2024 9278#14 Tel:0 2024 9278#41 Tel:0 2024 9278#49 Tel:036431991
Mail:rujaya_iew@hotmail.com Mail:ts.nune06@gmail.com Mail:umee99@yahoo.com Mail:phatharayuth.k@gmail.com
 
นางนรมน ใจการณ์
พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล
นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว

ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน

ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน

รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า

Tel:053 982473 Tel:0 2435 3112 Mail:supachott@gmail.com
Mail:jaikarn.yen@gmail.com
Mail: kriang321@hotmail.com
Tel:0 2024 9278#32
     
     
 
� 2020 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์ 02-0249270