ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

(Department Chief Information Officer : DCIO)

 

นายวิทยา ทรัพย์เย็น

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด

(Department Chief Information Officer : DCIO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดต่อ: E-mail: wittaya @ mo.or.th

Tel:

 

วิสัยทัศน์ ด้านดิจิทัล 

อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูล

 

แผนพัฒนาดิจิทัลองค์การตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1. บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเชื่อมั่นและภาพภาพลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ

    อ้างอิงจาก : แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2560-2562 ประจำปี 2561