ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer : CIO)

 

 

นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่อนาคต เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

จึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ดังนี้

“มุ่งสู่ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริการที่เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์การตลาด”

 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้

1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของภารกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสากลและธรรมาภิบาล
2. พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการบริการประชาชน และทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และทั่วถึง
3. เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)


ยุทธศาสตร์ที่ 1. บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเชื่อมั่นและภาพภาพลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ

    อ้างอิงจาก : แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2560-2562 ประจำปี 2561