กรรมการ
       นายศุภสิทธิ์  ศิริศักดิ์
      อายุ 50 ปี      


                  
                                    ประวัติการศึกษา

การอบรมหลักสูตร

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด