นายศุภกิจ  ปิยสิรานนท์

 กรรมการ
อายุ 58 ปี


ประวัติการศึกษา

          ประวัติการทำงาน

บริษัท บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต

บริษัท เม่งกี่ (บางบอน) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เม่งลี่ (บางบอน จำกัด

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการ
ถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการ
ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด