กรรมการ
นายกฤดิธาดา  จารุสกุล
อายุ 61 ปี

 

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการ
ถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการ
ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด