กรรมการ
นางสาวอันธิกา  สวัสดิ์ศรี
อายุ 43 ปี

 

                   ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการ
ถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการ
ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด