กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์
อายุ 53 ปี

 

          ประวัติการศึกษา

 
ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการ
ถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการ
ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด