นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์
อายุ 60 ปี

 

 

          ประวัติการศึกษา

          ประวัติการทำงาน

          ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการ
ถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการ
                ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด