นายอนุกูล  ตังคณานุกุล
          อายุ 61 ปี

 

   
ประวัติการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร

สำนักงานก.พ.

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

JICA ประเทศญี่ปุ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

            ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการที่เชื่อมโยง  จากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด