นายพลาคม  ชัยกิตติศิลป์
อายุ 49 ปี

   
ประวัติการศึกษา

University of Western Sydney, Australia

University of Wollongong ,Australia

การอบรมหลักสูตร

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันพระปกเกล้า

            ประวัติการทำงาน

บริษัท Sunsweet (PLC)

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท Blessed Technology

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการที่เชื่อมโยง  จากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด