นายประวิช  สุขุม
อายุ 55 ปี

      ประวัติการศึกษา

Dartmouth College – Hanover NH.U.S.A

การอบรมหลักสูตร

            ประวัติการทำงาน

บรรษัทสัมพันธ์ บรัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น
ซิสเทม จำกัด (เทศโก้ โลตัส )

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการคณะทำงานสานพลังประชารัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการที่เชื่อมโยง  จากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด