องค์การตลาด อต. องค์การตลาด อต. องค์การตลาด อต.

 

 

องค์การตลาด อต.

 

องค์การตลาด อต.

 

องค์การตลาด อต.
องค์การตลาด อต.
ITA องค์การตลาด อต.  

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชน เพื่อประชาชนประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป