ตราสัญลักษณ์องค์การตลาด

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ไฟล์สกุล eps | pdf | jpg

 

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย คือราชสีห์ล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์อันแสดงถึงชัยชนะ และเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ สีของตราสัญลักษณ์คือสีทอง ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย บนพื้นสีน้ำเงิน ที่หมายถึงความมั่นคงขององค์กร และยังหมายถึงชาติไทย อันเป็นผืนแผ่นดินเกิด และแหล่งทำมาหากินของทุกคน

 

 

 

นิยามความความหมายของตราสัญลักษณ์
โดย ผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายธีธัช สุขสะอาด)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555

เผยแพร่โดยแผนกประชาสัมพันธ์ องค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย