วันนี้ (8 ม.ค.2561) เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6