ผู้อำนวยการองค์การคลาด นำทีมงานหารือเพื่อประสานความร่วมมือกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรองรับภารกิจโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก