นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับปฏิบัติในพื้นที่