มท.2 มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การตลาดพร้อมลงพื้นที่ตรวจตลาดตามแผนพัฒนาตลาดภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร