พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)