ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ DOPA CHANNEL เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย