ผู้บริหาร และพนักงานองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย