วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย