วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การตลาด แผนงาน/โครงการที่วางแผนจะดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพรวม พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การตลาด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายลิขิต สร้อยสนธิ์ เลขานุการองค์การตลาด นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์ กรรมการองค์การตลาด คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี