“โครงการพี่เลี้ยง กฟน. – อต.” เพื่อหารือการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวงและองค์การตลาด