งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2562 เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ดิจิทัล” เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล