มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและการแข่งขันที่ยั่งยืน ในงาน “มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market by AORTOR”