พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) และงานแถลงข่าว "โครงการเปิดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน"