องค์การตลาดร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 . วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย