องค์การตลาด รับรางวัลชมเชย รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563 “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง”