อต. จับมือ อตก. เพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าไทยข้ามพรมแดนไปประเทศจีน . “ส่งออกสินค้าไทยไปจีน ” เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย จึงจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Strategic partnership กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)