องค์การตลาด อบรมเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การตลาด ปี พ.ศ. 2563 - 2565 รุ่นที่ 1