อต. ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนสร้างความรับรู้เข้าใจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน . วันที่ 4 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564