องค์การตลาดต่อต้านการทุจริต ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 . วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นำคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance องค์การตลาดไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการสื่อสารให้เกิดความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กำหนด .