คุมเข้ม ปลอดภัย ใส่ใจรักษามาตรฐานการจัดส่งสินค้า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มอบนโยบายในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้ การกระจายสินค้าขนส่งสินค้าต้องคุมเข้มด้านความปลอดภัย ขับเคลื่อนไปได้อย่างสะดวกในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายของเชื้อโรค