อต.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2566-2570) วันที่ 21-22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่าบบริหารบุคคลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2566-2570) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีคณะผู้บริหารองค์การตลาดและพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง