รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)