องค์การตลาด เร่งเดินหน้า สนองนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) แก้ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตร วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคทุเรียนที่มีปริมาณมากจากแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ อีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังประเทศจีน โดยการเข้าพบของนายนรินทร์ พัฒน์ทอง นายกสมาคมชาวสวนทุเรียนและคณะ ในครั้งนี้นั้น องค์การตลาดได้เชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง บริษัท นามยง เวิลด์ไวล์ เอกเพรส ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจส่งออกและโลจิสติกส์ นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน