อต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ขององค์การตลาดครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ฝ่ายบริหารบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ขององค์การตลาดครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยครอบคลุมผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับตามการจัดโครงสร้างขององค์การตลาด ตามโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (performance agreement - PA) ประจำปีงบประมาณ 2565